-คลิปการวาดรูป speed painting/drawing

หลากหลายเทคนิคการวาดด้วยวีดีโอสาธิตการวาด ทั้งวาดลายเส้น สีไม้ สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค สีโปสเตอร์